Question 1 Correct answer: A

Phần A Stress rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất.
A. eternal /i’tɜ:nl/
B. islander /’ailəndə[r]/
C. terrorist /’terərist/
D. subsidy /’sʌbsidi/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *