Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Từ pessimist có Stress rơi vào âm tiết thứ 1. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 2.
A. eradicate (v) /ɪˈrædɪkeɪt/
B. technology (n) /tekˈnɒlədʒi/
C. incredible (adj) /ɪnˈkredəbl/
D. pessimist (n) /ˈpesɪmɪst/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *