Question 1 Correct answer: B

Từ durability có Stress rơi vào âm tiết thứ 3. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 4.
– enthusiAstic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/
– duraBIlity /ˌdjʊərəˈbɪləti/
– civiliZAtion /ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃn/
– humaniTArian /hjuːˌmænɪˈteəriən/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *