Question 1 Correct answer: A

enthusiasm [in’θju:ziæzm]
– generator [‘dʒenəreitə] – mischievous [‘mist∫ivəs] – reference [‘refərəns] Đáp án B, C và D có Stress rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án A rơi vào âm thứ 2.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *