Question 1 Correct answer: B

Chữ ‘e’ trong từ benefit được phát âm là /e/, trong các từ còn lại phát âm là /ɪ/.
enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/
– benefit /ˈbenɪfɪt/
– begin /bɪˈɡɪn/
– decide /dɪˈsaɪd/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *