Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Stress trong từ comprehend được nhấn vào âm tiết thứ ba. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. emphasize /ˈemfəsaɪz/
B. necessary /ˈnesəsəri/
C. qualify /ˈkwɒlɪfaɪ/
D. comprehend /ˌkɒmprɪˈhend/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *