Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Stress trong từ emigrate được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. emigrate /ˈemɪɡreɪt/
B. Atlantic /ətˈlæntɪk/
C. Criteria /kraɪˈtɪəriə/
D. Policeman /pəˈliːsmən/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *