Question 1 Correct answer: D

effective [i’fektiv] eradicate [i’rædikeit] enthusiastic [in,θju:zi’æstik]effort [‘efət]
Đáp án A, B và C có phần gạch chân đọc là /i/, đáp án D đọc là /e/.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *