Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Ở đáp án A “c” đọc là /k/, ở các đáp án khác đọc là /s/.
A. economy [i:’kɔnəmi] B. society [sə’saiəti] C. necessity [ni’sesiti] D. facility [fə’siliti]

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *