Question 1 Correct answer: B

Từ conquerable có Stress rơi vào âm tiết thứ 1. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 3.
– ecoNOmics /ˌiːkəˈnɒmɪks/
– CONquerable /ˈkɒŋkərəbl/
– capaBIlity /ˌkeɪpəˈbɪləti/
– optiMIStic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *