Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Từ economics có Stress rơi vào âm tiết thứ 3. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 2.
A. economics (n) /ˌiːkəˈnɒmɪks/
B. achievement (n) /əˈtʃiːvmənt/
C. dependent (adj) /dɪˈpendənt/
D. technology (n) /tekˈnɒlədʒi/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *