Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Stress trong từ domestic được nhấn vào âm tiết thứ hai. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. domestic /dəˈmestɪk/
B. sociable /ˈsəʊʃəbl/
C. policy /ˈpɒləsi/
D. applicant /ˈæplɪkənt/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *