Question 1 Correct answer: D

Chữ ‘i’ trong từ ‘significant’ được phát âm là /ɪ/.
Chữ ‘i’ trong các từ còn lại được phát âm là /aɪ/.
A. diversity /daɪˈvɜːsəti/
B. sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/
C. oblige /əˈblaɪdʒ/
D. significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *