Question 1 Correct answer: B

Từ ‘humorous’ có trọng âm rơi vào âm thứ 1, các từ khác rơi vào âm thứ 2. 
A. di‧sas‧trous /dɪˈzɑːstrəs/
B. hu‧mor‧ous /ˈhjuːmərəs/
C. u‧nan‧i‧mous /juːˈnænɪməs/
D. am‧big‧u‧ous /æmˈbɪɡjuəs/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *