Question 1 Correct answer: C

Giải thích: Từ contaminate có Stress rơi vào âm tiết thứ 2. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 3.
A. disappearance (n) /ˌdɪsəˈpɪərəns/
B. conversation (n) /ˌkɒnvəˈseɪʃn/
C. contaminate (v)  /kənˈtæmɪneɪt/
D. governmental (adj)  /ˌɡʌvnˈmentl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *