Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Ở đáp án A Stress nhấn vào âm tiết thứ ba, các đáp án còn lại Stress rơi vào âm tiết thứ hai.
A. disappear [,disə’piə]
B. precision [pri’siʒn] C. mechanic [mi’kænik] D. discover [dis’kʌvə]

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *