Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Stress trong từ dictionary được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. dictionary /ˈdɪkʃənri/
B. superlative /suˈpɜːlətɪv/
C. intensify /ɪnˈtensɪfaɪ/
D. astonishing /əˈstɒnɪʃɪŋ/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *