Question 1 Correct answer: B

Giải thích: Stress trong từ summary được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. determine /dɪˈtɜːmɪn/
B. summary /ˈsʌməri/
C. appearance /əˈpɪərəns/
D. majority /məˈdʒɒrəti/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *