Question 1 Correct answer: B

Từ “counselor” có Stress rơi vào âm tiết thứ nhất, các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ hai.
– description /dɪˈskrɪpʃn/
counselor /ˈkaʊnsələ(r)/
– inspector /ɪnˈspektə(r)/
– amendment /əˈmendmənt/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *