Question 1 Correct answer: B

A. de‧mol‧ish /dɪˈmɒlɪʃ/              
B. ter‧ror‧ist /ˈterərɪst/
C. dra‧mat‧ic /drəˈmætɪk/         
D. sub‧stan‧tial /səbˈstænʃəl/
Stress của từ rơi vào âm tiết thứ 2 từ dưới lên khi có các hậu tố: -ic, -tion, -tial,…

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *