Question 1 Correct answer: B

A. dates /deits/ (n) ngày hẹn
B. halves /hɑ:vz/ (v): chia làm đôi
C. speaks /spi:ks/ (v): nói
D. writes /rait/ (v): viết
Giải thích:
– Phát âm là /s/ khi từ tận cùng bằng các consonants vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/
– Phát âm là /z/ khi từ tận cùng bằng các consonants hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/và các Vowels
– Phát âm là /ɪz/ khi từ tận cùng bằng các consonants gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *