Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Stress trong từ arrival được nhấn vào âm tiết thứ hai. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. cultural /ˈkʌltʃərəl/
B. gradual /ˈɡrædʒuəl/
C. annual /ˈænjuəl/
D. arrival /əˈraɪvl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *