Question 1 Correct answer: C

Giải thích: Từ approval có Stress rơi vào âm tiết thứ 2. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 1.
A. conical (adj) /ˈkɒnɪkl/
B. sacrifice (n/v) /ˈsækrɪfaɪs/
C. approval (n) /əˈpruːvl/
D. counterpart (n) /ˈkaʊntəpɑːt/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *