Question 1 Correct answer: A

Từ ‘confident‘ có Stress rơi vào âm tiết thứ 1. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 2.
A. confident /ˈkɒnfɪdənt/
B. important /ɪmˈpɔːtnt/
C. together /təˈɡeðə(r)/
D. example /ɪɡˈzɑːmpl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *