Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Stress trong từ conquer được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. conceal /kənˈsiːl/
B. contain /kənˈteɪn/
C. conserve /kənˈsɜːv/
D. conquer /ˈkɒŋkə(r)/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *