Question 1 Correct answer: D

– com‧pul‧so‧ry /kəmˈpʌlsəri/ (adj) ~ mandatory: bắt buộc # optional (adj): tùy chọn, tự chọn
– bi‧og‧ra‧phy /baɪˈɒɡrəfi/ (n): tiểu sử, lý lịch
– cur‧ric‧u‧lum /kəˈrɪkjələm/ (n): chương trình giảng dạy
ad‧mi‧ra‧ble /ˈædmərəbl/ ~ commendable (adj): đáng ngưỡng mộ, đáng khâm phục, đáng ca ngợi 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *