Question 1 Correct answer: B

Giải thích: Stress trong từ confidential được nhấn vào âm tiết thứ ba. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. comfortable /ˈkʌmftəbl/
B. confidential /ˌkɒnfɪˈdenʃl/
C. customary /ˈkʌstəməri/
D. civilize /ˈsɪvəlaɪz/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *