Question 1 Correct answer: C

‘ch’ trong từ ‘charming‘ được phát âm là /tʃ/ , trong các từ còn lại phát âm là /k/.
chemical /ˈkemɪkl/
character /ˈkærəktə(r)/
charming /ˈtʃɑːmɪŋ/
chemistry /ˈkemɪstri/ 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *