Question 1 Correct answer: A

B. Dutch /dʌtʃ/
C. clutch /klʌtʃ/
D. crutch /krʌtʃ/
Đáp án B, C và D có phần gạch chân đọc là /ʌ/, đáp án A phần gạch chân đọc là /u/.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *