Question 1 Correct answer: B

Từ ‘generally’ có Stress rơi vào âm tiết thứ 1. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 2.
A. biologist /baɪˈɒlədʒɪst/
B. generally /ˈdʒenrəli/
C. responsible /rɪˈspɒnsəbl/
D. security /sɪˈkjʊərəti/
Lưu ý: Thông thường, Stress trong từ sẽ rơi vào âm đứng liền trước các hậu tố được gạch chân.
 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *