Question 1 Correct answer: D

Từ ‘different’ có Stress rơi vào âm tiết thứ 1. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 2.
A. at‧trac‧tive /əˈtræktɪv/
B. im‧pres‧sive /ɪmˈpresɪv/
C. im‧por‧tant /ɪmˈpɔːtənt/
D. dif‧fe‧rent /ˈdɪfərənt/ 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *