Question 1 Correct answer: B

Giải thích: Stress trong từ unexpectedly được nhấn vào âm tiết thứ ba. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. approximately /əˈprɒksɪmətli/
B. unexpectedly /ˌʌnɪkˈspektɪdli/
C. dramatically /drəˈmætɪkli/
D. considerable /kənˈsɪdərəbl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *