Question 1 Correct answer: B

Giải thích: Stress trong từ critical được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. approval /əˈpruːvl/
B. critical /ˈkrɪtɪkl/
C. society /səˈsaɪəti/
D. advisory /ədˈvaɪzəri/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *