Question 1 Correct answer: C

Đáp đúng là C: conclusion
Giải thích: Stress trong từ conclusion được nhấn vào âm tiết thứ hai. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. ancestor  /ˈænsestə(r)/
B. sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/
C. conclusion /kənˈkluːʒn/
D. schedule /ˈskedʒuːl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *