Question 1 Correct answer: C

– amount /əˈmaʊnt/
– countable /ˈkaʊntəbl/
– country /ˈkʌntri/
– around /əˈraʊnd/
Chữ ‘ou’ trong từ ‘country’ được phát âm là /aʊ/, trong các từ còn lại được phát âm là /ʌ/.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *