Question 1 Correct answer: A

A. advanced /əd’vɑ: nst/ (v): cải tiến
B. played /pleid/ (v) chơi
C. described /dis’kraibd/ (v) mô tả
D. lived /livd/(v) sống
Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /p, k, f, s, ʃ, tʃ / thì khi thêm ‘ed’ ở dạng quá khứ, ta phát âm là /t/
Với các từ có phiên âm kết thúc bằng /t,d / thì khi thêm ‘ed’ ở dạng quá khứ, ta phát âm là /ɪd/
Các trường hợp còn lại, khi thêm ‘ed’ ở dạng quá khứ, ta phát âm là /d/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *