Question 1 Correct answer: A

Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 3.
A. ad‧min‧is‧tra‧tive /ədˈmɪnəstrətɪv/
B. prod‧uc‧tiv‧i‧ty /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/
C. e‧lec‧tri‧ci‧ty /ɪˌlekˈtrɪsəti/
D. op‧por‧tu‧ni‧ty /ˌɒpəˈtjuːnəti/
Các từ có đuôi: ive, ize, ity, … thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ đưới lên. Ngoại lệ: Administrative,…
 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *