Question 1 Correct answer: B

Address /əˈdres/
Canal /kəˈnæl/
About /əˈbaʊt/
Culture /ˈkʌltʃər/
=> Câu B phát âm là /æ/ còn lại phát âm là /ə/.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *