Question 1 Correct answer: C

Giải thích: Stress trong từ complicated được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ ba.
A. academic /ˌækəˈdemɪk/
B. automatic /ˌɔːtəˈmætɪk/
C. complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/
D. multiracial /ˌmʌltiˈreɪʃl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *