Question 1 Correct answer: B

Giải thích: Stress trong từ unique được nhấn vào âm tiết thứ hai. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. absent /ˈæbsənt/
B. unique /juˈniːk/
C. decade /ˈdekeɪd/
D. fashion /ˈfæʃn/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *